Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДКСБТ, р-н. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13, За: Елина Иванова, България 1040, София, Тел.: 02 9706035, E-mail: e.ivanova@dksbt.bg, Факс: 02 8735418

Място/места за контакт: ул. Лъчезар Станчев № 13

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dksbt.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на административна сграда

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Договор за охрана на административна сграда и прилежащото имущество

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София р-н. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на услугата: 1. През работното време на ДКСБТ се извършват дейности по: • Контрол на достъпа на посетителите в сградата, съгласно реда за преминаване, уточнен в контролно - пропускателния режим между Възложителя и Изпълнителя. • Съхраняване и контролиране на ключовете, комплектовани по етажи; • Контролиране на местата за паркиране на служебните автомобили на ДКСБТ . • Наблюдение входа на залата и Център за срещи, конференции и обучения и осъществяване на превенция срещу посегателства. 2. В извънработното време на администрацията: • От 17.30 до 20.30 часа - следене за своевременно напускане на външни лица и служители; • След 20.30 часа - извършване на обход на сградата и изключване на захранването по етажи; • При възникване на извънредни обстоятелства незабавно информиране на отговорните длъжностните лица от ДКСБТ, определени съгласно заповед на Ипълнителния директор, както и/или органите на МВР; • Незабавно информиране на съответните длъжностни лица от ДКСБТ при ситуация на кризи от военен и невоенен характер и при бедствия, аварии и катастрофи, както и/или органите на МВР; Техническите изисквания за изпълнението на услугата са ограничени от “Закона за частната охранителна дейност” и настоящото задание. От изпълнителя на услугата се изисква: 1. Да се грижи за опазването на поверените му за охрана обект, сграда и имущество, като осъществява охраната със свои служители. 2. Да не допуска нерегламентирано влизане, като осигури съответстващ пропускателен режим в обектите. 3. Да уведомява незабавно Възложителя за всички установени посегателства върху охранявания обект, или за всички вреди, настъпили вследствие на аварии, стихийни или природни бедствия. 4. Да осигури висококвалифициран състав и за охраната на повереното имущество. 5. Да вземе всички необходими мерки за осигуряване на противопожарната безопасност на охранявания обект. 6. Да осигури утвърдено от компетентните органи униформено облекло за охранителите със съответните отличителни знаци и средства за принуда. При изпълнение на обществената поръчка да се прилагат и следните специални мерки за сигурност: 1. Въвеждане на контролиран режим на физически достъп до охранявания обект, позволяващ влизане и излизане само на лица, имащи право на достъп, съгласно представени списъци от Възложителя, както и други лица посещаващи сградата, като разрешение за тяхното посещение ще се получава от посочени от Възложителя лица, след изясняване на целта на тяхното посещение от дежурния охранител. 2. Използване на средства за принуда в случаите, разрешени от закона. 3. За обекта, предмет на охрана да се изготви план за охрана, който включва: • организация на охраната (сменност, въоръжение, комуникации и указания за начините на действие при различни ситуации) • данни за средствата, които се използват за охрана на обекта;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията се оценяват при спазване на следните изисквания: 1. Финансови критерии – максимално 30 точки, както следва: 1.1. Единична цена на охранител за месец – 15 точки; Оценката се извършва, като се пресмята средната единична цена от представените в ценовото предложение, като на най – ниската средна единична цена се дават 15 точки, а на всяка следваща по формулата: ЕЦmin * 15 ЕЦj = —————, където ЕЦк ЕЦmin – най – ниска предложена единична цена ЕЦк – цената на кандидата ЕЦj – точки получени от всеки кандидат 1.2. Обща цена за съответния обект – 15 точки; Оценката се извършва, като на най-ниската предложена цена се дават 15 точки, а на всяка следваща по формулата: Цmin * 15 Цj = —————, където Цк Цmin – най – ниска предложена обща цена Цк – цената на кандидата Цj – точки получени от всеки кандидат 2. Срок за възстановяване на щети: - до 10 т. Минимален срок – 12 часа – участник дал минимален срок получава 10 т., а всеки следващ участник с 2 т. по-малко. 3. Концепция относно начина за охрана – до 15 т. Участник дал най- подробна и пълна концепция получава 15 т., Участник не представил концепция получава 0 т. 4. План за охрана предложен от участника – до 15 т. Участник предложил най-пълно разработен план за охрана съобразен със специфичните условия на охранявания обект получава 15 т., а Участник не представил план получава 0 т. 5. Време за реакция на автопатрулите и мобилни групи при подаден сигнал от паник – бутон и форсмажорни обстоятелства. Участник дал най – кратко време за реакция получава – до 5 т., а всеки следващ с минус 1 т. , но не по-малко от 1 т. 5. Брой автопатрули за реакция при подаден сигнал от паник – бутон и форсмажорни обстоятелства – доказва се с регистрационни талони, снимков материал, лизингови и договори за наем - до 5 т., а всеки следващ минус 1 т., но не по-малко от 1 т. 6. Разсрочено плащане – до 20 т. Участник дал най- дълъг срок на разсрочено плащане получава 20 т. Всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко Максимален брой точки - 100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2012