Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ И ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 

І. Наименование на административната услуга

Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите

 

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административно процесуален кодекс (АПК)

 

IІІ. Характеристика

- Цел:

Целта е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, те да бъдат вписани в регистрите, водени от ДКСБТ.

Основанието за вписване на заявени или нововъзникнали обстоятелства в регистрите се съдържа в чл.10 от ЗСБТ, чл. 4, ал.4 и чл.8 и 8а от НВСРДКСБТ и чл. единствен, т. 9 “в” от ТТСДКСБТ.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга

 - Условия и предпоставки за упражняване на правото:

 

Комисията вписва в регистрите промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите при подадено заявление от страна на задълженото лице, придружено от документи, доказващи промяната и внесена държавна такса съгласно ТТСДКСБТ.

Задължени лица са тези, които управляват съответните стокови тържища/пазари на производителите.

 

Подлежащи на вписване данни

 

 Необходими документи са онези документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите тържища/ пазарите на производителите.

 На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за стоковите тържища/пазарите на производителите, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:

1.    наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;

2.     Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;

3.    органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват; 

4.    седалищата на клоновете, ако има такива; 

5.     адрес на извършване на тържищната дейност;

6.    номер на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

7.    номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на тържището;

8.   номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на тържището по Закона за храните; 

9.   номер на скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището и общата му площ, посочена в скицата, удостоверяващи, че стоковото тържище се организира върху урегулиран поземлен имот с влязъл в сила подробен устройствен план; 

10.   номер на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база на тържището; 

11.  датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като стоково тържище;

12.  датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;

13.    датата и номерът на решението, с което комисията прекратява действието на регистрацията.

    Към делото на стоково тържище и на пазар на производители се прилагат заверени от лицето, представляващо съответния търговец, копия от правилника за организацията, дейността и охраната, от общите условия на договора за наем и от описанието, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и настъпилите промени в тези документи.

 

Документите по т. т. 6, 7 и 9 (удостоверение за въвеждане в експлоатация, становище/сертификат от ОД ПБЗН и скица от АГКК, при посочени данни в заявлението, могат да бъдат изискани от ДКСБТ от съответния компетентен орган като вътрешноадминистративна услуга.

 

Компетентен орган за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите в регистрите е ДКСБТ.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

 - описание на поредицата от нормативно установени действия, които трябва да извърши адресата, от който зависи упражняването на правото, за да прецени дали са налице предпоставките за упражняването му.

 

Задължените лица са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.

На вписване подлежат само предвидените в НВСРДКСБТ обстоятелства и последвалите промени в тях.

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, придружено от документи, доказващи промяната.

Лицето заплаща такса съгласно чл. единствен, т. 9 “в” от ТТСДКСБТ – 20 лв. само за обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл.8 и чл.8а от НВСРДКСБТ.

 

 - действия на компетентния орган: издаване на акт (заповед, одобрение, разрешение, решение), който позволява реализирането на правото, законоустановени срокове за издаване на акта;

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка, се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

 

 - ред за обжалване на отказа да бъде издаден актът: компетентен орган, срок за подаване на жалбата, приложим нормативен акт.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на ДКСБТ не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването, същата може да бъде коригирана чрез ново решение на ДКСБТ.

 

 - Резултат от процедурата:

Вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите.

Поддържане на актуална информация в регистрите, водени от ДКСБТ.

 

Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.

Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.

 

V. Образци и формуляри

1. Заявление за промяна от стоково тържище    и/или

2. Заявление за промяна от пазар на производителите

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM