Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 
 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

София 1040, ж.к.“Изгрев”, ул. “165” 3А, тел. 970-60-11, тел./факс: 873-54-18

 

 

        С приемането на настоящите „Правила за прилагане на чл. 24 на Закона за стоковите борси и тържищата”, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, в качеството й на компетентен орган по реда на закона, с функции и правомощия за регулиране и контрол на дейността на организираните пазари „стокови борси”, установява ред и условия, при които едно лице - заявител може да получи разрешение за придобиване на квалифицирано участие в капитала на дружеството „стокова борса” като „пазарен оператор” на този вид пазари, включително на пазарите на финансови инструменти с базов актив стоки.

        С правилата се въвеждат съществени изисквания, на които следва да отговаря лицето - заявител, основани на доказателства за търговска и борсова репутация, квалификация и опит в управление на борсовия пазар, определени с общностното законодателство (Директива 2004/39, Регламент 2006/1287) за организацията на пазарите на финансови инструменти и хармонизираното с него национално законодателство (Закон за пазарите на финансови инструменти), с цел осигуряване на гаранции за прозрачността и равнопоставеността на участниците на тези пазари, предотвратяване на манипулирането на пазара и защита на интересите на инвеститорите.

П Р А В И Л А

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 24

ОТ ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

        Чл. 1. (1) С настоящите Правила се определя процедурата за прилагане на чл. 24 от Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

        (2) Настоящите Правила имат за цел осигуряване на ефикасност, прозрачност и равнопоставеност при даване на разрешения по чл. 24 от ЗСБТ от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ или Комисията/ на заявител на искане за притежаване, пряко или чрез свързани лица, на дял по-голям от 5 на сто от капитала на дружеството „стокова борса”.

        Чл. 2. С тези Правила се определят реда и условията за получаване на разрешениято по предходния член.

        Чл. 3. Заявител по смисъла на настоящите Правила може да бъде лице, което е в преддоговорни отношения за придобиване на акции в дружеството „стокова борса” по смисъла на чл. 24 на ЗСБТ и е обявило това пред Комисията най-късно с подаване на заявлението за разрешаване на сделката.

        Чл. 4. (1) В производството по даване на разрешение по чл. 24 от ЗСБТ задължително се привличат за участие по реда на АПК всички заинтересовани лица.

        (2) Изразяването на становища по предходната алинея се извършва по отношение на потенциалното съществено влияние върху управлението на стоковата борса от заявителя, пряко или чрез свързани лица, във връзка с търговската и/или борсовата му репутация. Становищата включват отразяване на мнения по отношения наличието или не на възможности на заявителя за осигуряване на равнопоставеност на участниците в борсовата търговия, съгласно ЗСБТ, Търговския закон, устройствените актове на стоковата борса, включително борсовите обичаи и практики, във връзка със заявеното искане.

        (3) За участие в производството като заинтересовани лица могат да бъдат привличани и всички органи и лица, притежаващи информация и данни, имащи отношение към търговската и/или борсова репутация на заявителя и свързаните с него лица, по отношение на възможностите на заявителя за оказване на съществено влияние върху управлението на стоковата борса и борсовия пазар, в противоречие с изискването на ЗСБТ за осигуряване на равни условия за участие в търговията на този пазар.

        Чл. 5. (1) Лицето – заявител подава лично или изпраща по пощата заявление в писмена форма, което трябва да съдържа:

        1. посочване на компетентния орган, до който е адресирано искането;

        2. наименование (фирма) на заявителя, изписани на български език, ЕИК, адрес, седалище и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес;

        3. трите имена на лицето – представляващо заявителя, адрес, телефон, факс и електронен адрес - за българските граждани, а ако е чужденец - трите имена, личния номер и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес;

        4. други данни – посочват се, ако има такива;

        5. съдържание на искането;

        6. мотиви за искането и доказателства в негова подкрепа;

        7. подпис на лицето, което подава Заявлението.

        (2) Прилагат се всички официални документи, удостоверяващи достоверността на данните по предходната алинея.

        Чл. 6. Към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно, когато то се подава от пълномощник;

        Чл. 7. (1) Към заявлението по чл. 4 се представят и доказателства, които заявителят притежава, за неговата търговска и борсова репутация, квалификацията и опита му и на неговия екип, изразени в дейност и/или управление на дейност като:

        1. Пазарен оператор, регулиран пазар на финансови инструменти или многостранна търговска система;

        2. Инвестиционен посредник и/или кредитна институция;

        3. Системен участник или маркет - мейкър;

        4. Депозитарна институция, клирингова къща или равностойна система за клиринг и сетълмент;

        5. Професионален клиент;

        6. Други организации и институции, свързани с борсовия пазар.

        2) Представените по ал. 1 документи се преценяват от Комисията по отношение на критерия - „Използване на същественото влияние от заявителя” в резултат на заявеното от него искане за квалифицирано участие в управлението на дружеството „стокова борса”, за приемане или блокиране на решения и действия на управителните му органи, пряко или чрез свързани лица, срещу равнопоставеността на участието в операциите на борсовия пазар, както и неговото цялостно функциониране.

        Чл. 8. (1) С цел доказване на търговска и борсова репутация по предходния член заявителят има правото да се позовава на различни доказателства, съдържащи се в официални документи.

        (2) Освен документите по ал. 1, допълнително се представят:

        1. За юридическо лице – заявител:

        а) актуалното състояние за търговската регистрация на лицето към момента на подаване на заявлението или посочване на ЕИК;

        б) декларация дали лицето е било член на управителен, контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        в) декларация дали лицето е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество - участник на борсовия стоков пазар или друг вид организиран пазар на финансови инструменти, въз основа на наложена административна мярка срещу него;

        г) удостоверение от НАП, от което да е видно дали лицето има неуредени публични задължения и декларация на лицето за неуредени задължения към кредитори в големи размери, включително дадени обезпечения или наложени принудителни мерки;

        д) годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо искането за квалифицирано участие;

        2. За физическо(и) лице(ца) – управляващи и/или представляващи юридическото лице - заявител:

        а) име-собствено, бащино и фамилно, ЕГН и адресна регистрация;

        б) официални документи за образованието, квалификацията и професионалния опит на физическото лице (физическите лица);

        в) декларации на горепосочените лица, дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорени съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        г) удостоверения от НАП на горепосочените физически лица, от които да е видно дали лицата имат неуредени публични задължения и декларации на лицата за неуредени задължения към кредитори в големи размери, включително дадени обезпечения или наложени принудителни мерки.

        (3) За лицата по предходната алинея могат да се представят официални документи, референции, препоръки и други за наличие на професионална квалификация и опит в организацията, управлението и участието в операции на стоковия борсов пазар като доказан борсов посредник или като участник на друг вид пазари /търговски системи/ на финансови инструменти с базов актив стоки или на инвестиционни пазари.

        (4) Лицата по ал. 2 на настоящия член представят и декларация за наличие на свързаност с лица, участници на съответния пазар – стокова борса: акционери, борсови или клирингови членове, брокери, както и борсовата администрация.

        (5) ДКСБТ може да изисква представянето и на допълнителна информация и данни от заявителя.

        Чл. 9 (1) Полученото искане от лице - заявител и придружаващите го документи се разглеждат на редовно заседание на Комисията, като на него се преценява неговата допустимост по следните критерии:

        1. дали е подадено в установената форма и съдържание;

        2. представени ли са всички изискуеми документи, съгласно предходните разпоредби;

        (2) Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посоченото в него лице, ДКСБТ изисква неговото потвърждение със собственоръчен подпис или електронен подпис в 3-дневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.

        (3) Ако искането не удовлетворява останалите изисквания, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

        (4) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на недостатъците.

        Чл. 10. Комисията проверява изпълнението на изискванията за допустимостта и по същество на искането на заявителя, включително във връзка с участието на привлечени заинтересовани лица в производството по отношение на:

        1. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;

        2. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;

        3. дееспособност на гражданите и процесуална правоспособност на организациите;

        4. изпълнение на другите специални изисквания, установени с нормативната уредба или с настоящите правила.

        Чл. 11. В случай, че искането на заявителя е недопустимо и/или не удовлетворява другите специални изисквания съгласно критериите в предходните разпоредби, производството се спира в случая по чл. 9, т. 2 и се прекратява в останалите случаи. Документите се връщат на заявителя срещу подпис.

        Чл. 12. (1) Комисията взима решение по искането на заявителя при условията на оперативна самостоятелност на свое редовно заседание до 2 месеца от откриване на производството или от изтичане на сроковете за отстраняване на недостатъците по чл. 8, ал. 4.

        (2) Решението на ДКСБТ по искането на заявителя се обосновава на основата на цялостната му преценка, като се вземат под внимание становищата на привлечените заинтересовани страни и компетентни органи, включително събрани сведения от неучастващи в производството други лица.

        Чл. 13. (1) С решението си Комисията издава или отказва издаването на акта, с който се разрешава на заявител да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на съответната стокова борса.

        (2) Решението на комисията се съобщава на заявителя и на всички привлечени за участие в производството лица в 7-дневен срок от неговото издаване.

        Чл. 14. Решението на комисията по предходния член може да се обжалва за законосъобразност по реда на АПК от заявителя, както и от всяко друго лице, независимо дали е било участник в производството или не, с доказан правен интерес от него.

        Чл. 15. За неуредените с настоящите правила въпроси, за които не са налице разпоредби в специалната нормативна уредба за дейността на ДКСБТ, се прилагат разпоредбите на АПК.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        Параграф 1. В използваните в настоящите Правила термини се влага смисълът им съгласно легалните определения в ЗСБТ, Търговския закон, нормативната уредба на пазарите на финансови инструменти, устройствените актове на стоковите борси и борсовите обичаи и практики.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        Параграф 2. Настоящите Правила се издават на основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от ЗСБТ, във връзка с чл. 7, т. 9 на Правилника за устройството и дейността на ДКСБТ и нейната администрация и АПК, за осигуряване на изпълнението на задължението на ДКСБТ за установяване и прилагане на административен ред, условия и критерии за вземане на решения по заявления на лица по чл. 24 на ЗСБТ.

        Параграф 3. Настоящите Правила са приети с решение на ДКСБТ, отразени в Протокол № 40 от 26.11.2009г. и се считат за неразделна част от правилата за организацията на пазарите на стоковите борси, в съответствие с хармонизираното с общностното законодателство национално законодателство в областта на тези пазари, включително в качеството им на пазари на финансови инструменти с базов актив стоки.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM