Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВА БОРСА И ЧЛЕН НА СТОКОВА БОРСА

 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СТОКОВА БОРСА

 

 

І. Наименование на административната услуга

Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса.

 

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА).

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ).

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ).

Административно процесуален кодекс (АПК).

 

IІІ. Характеристика

- Цел:

Целта е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства за стокова борса те да бъдат вписани в регистрите, водени от ДКСБТ.

Основанието за вписване на заявени или нововъзникнали обстоятелства в регистрите се съдържа в чл.10 от ЗСБТ, чл. 4 и чл.7 от НВСРДКСБТ и чл. единствен, т. 9 “а”, т.10 от ТТСДКСБТ.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга

- Условия и предпоставки за упражняване на правото:

ДКСБТ вписва в регистрите промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства за стокова борса при подадено заявление от страна на задълженото лице, придружено от документи, доказващи промяната и внесена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

Задължени лица от страна на лицензираната стокова борса са лицата, които управляват съответните стокови борси (Съвет на директорите), както и членовете на стоковите борси.

 

- Необходими документи и адресат на волеизявлението/компетентен орган:

 

Необходими документи са онези документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковата борса и нейните членове, както и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса.

На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за стоковите борси, се открива основна партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват: 

1. наименованието на акционерното дружество, седалището, адресът на управление и предметът на дейността му; 
2. Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца; 
3. седалищата на клоновете, ако има такива; 
4. органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК на търговеца, както и трите имена на лицата, които ги представляват; 
5. размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на акциите;
6. сведения за акционерите и броят на притежаваните от тях акции в дружеството заявител;
7. датата на постъпване в комисията на заявлението за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса;
8. списък на лицата-членове на борсата; 
9. трите имена, местожителството и адресът на брокерите, регистрирани от комисията, индексът на партидата им в Регистъра за извършените от комисията регистрации за брокерска дейност, както и членовете, с които имат сключени договори за представителство; 
10. трите имена на председателя на арбитража към борсата;
11. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се издава лицензия;
12. датата и номерът на решението, с което комисията отнема издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса.

 

Към делото на стоковата борса в регистъра на ДКСБТ се прилага копие от борсовия правилник, както и настъпилите промени в него, след одобрение от ДКСБТ.

Към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, ЕИК на търговеца, органите на управление, трите имена  на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.

Първоначалното вписване на данните относно възникване на борсовото членство, както и прекратяването му, се извършва след заявление от съответната стокова борса, а последващите промени по партидата на всяко от лицата - членове на борсата, се извършват след негово писмено заявление.

Когато промените касаят промяна в акционерното участие (по т.6 по-горе или чл.7, ал.1, т.7 от НВСРДКСБТ), то от стоковата борса прилагат декларации от акционерите, че не притежават повече от 5 % от капитала на дружеството "стокова борса" (пряко или чрез свързани лица) или подават заявление по чл. 5, ал. 1 от Правилата за прилгане на чл. 24 от ЗСБТ (за разрешение за притежаване на дял по-голям от 5 %), приети с Протоколно решение № 40 от 26.11.2009 г. на ДКСБТ.

Компетентен орган за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса в регистрите е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

- описание на поредицата от нормативно установени действия, които трябва да извърши адресатът, от който зависи упражняването на правото, за да прецени дали са налице предпоставките за упражняването му.

Задължените лица са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.

На вписване подлежат само предвидените в НВСРДКСБТ обстоятелства и последвалите промени в тях.

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса, придружено от документи, доказващи промяната.

Лицето заплаща такса съгласно чл. единствен, т. 9 “а” и от ТТСДКСБТ – 20 лв.

 

- действия на компетентния орган: издаване на акт (заповед, одобрение, разрешение, решение), който позволява реализирането на правото, законоустановени срокове за издаване на акта;

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка, се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

 

- ред за обжалване на отказа да бъде издаден актът: компетентен орган, срок за подаване на жалбата, приложим нормативен акт.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на ДКСБТ не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването, същата може да бъде коригирана чрез ново решение на ДКСБТ.

 

- Резултат от процедурата:

Вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства на стокова борса.

Поддържане на актуална информация в регистрите, водени от ДКСБТ.

Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.

Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.

 

V. Образци и формуляри

Заявление по образец от стокова борса за промяна, подлежаща на вписване в Регистрите, водени от ДКСБТ.

 

 

 

 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВПИСВАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ЧЛЕН НА СТОКОВА БОРСА

 

І. Наименование на административната услуга

Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за член на стокова борса.

 

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административно процесуален кодекс (АПК)

 

IІІ. Характеристика

- Цел:

Целта е при възникване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, те да бъдат вписани в регистрите, водени от ДКСБТ.

Основанието за вписване на заявени или нововъзникнали обстоятелства в регистрите се съдържа в чл.10 и чл. 42 от ЗСБТ, чл. 4 и чл.7 от НВСРДКСБТ и чл. единствен, т. 9 “б”, т.10 от ТТСДКСБТ.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга

- Условия и предпоставки за упражняване на правото:

ДКСБТ вписва в регистрите промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, при подадено заявление от страна на задълженото лице, придружено от документи, доказващи промяната и внесена държавна такса съгласно ТТСДКСБТ.

Задължени лица са лицата, които управляват стоковата борса (Съвет на директорите) в случай на възникване на борсовото членство и/или прекратяването му, а в останалите случаи задължени лица са членовете на стоковата борса.

 

- Необходими документи и адресат на волеизявлението/компетентен орган:

Необходими документи са онези документи, които доказват настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса, касаещи члена на стоковата борса.

Към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, ЕИК на търговеца, органите на управление, трите имена  на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.

Първоначалното вписване на данните относно възникване на борсовото членство, както и прекратяването му, се извършва след заявление от съответната стокова борса, а последващите промени по партидата на всяко от лицата - членове на борсата, се извършват след негово писмено заявление.

Компетентен орган за вписване в регистрите на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, е ДКСБТ.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

- описание на поредицата от нормативно установени действия, които трябва да извърши адресата, от който зависи упражняването на правото, за да прецени дали са налице предпоставките за упражняването му.

 

Първоначалното вписване на данните, отнасящи се до члена на стоковата борса при възникване на неговото членство, както и прекратяването му, се извършва след заявление от съответната стокова борса в 14-дневен срок от възникването им, а последващите промени по партидата на всяко от лицата - членове на борсата, се извършват след негово писмено заявление в 7-дневен срок от възникването им.

На вписване подлежат само предвидените в НВСРДКСБТ обстоятелства и последвалите промени в тях.

ДКСБТ приема подаденото заявление за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, придружено от документи, доказващи промяната.

Лицето заплаща такса съгласно чл. единствен, т. 9 “б” от ТТСДКСБТ – 20 лв.

 

- действия на компетентния орган: издаване на акт (заповед, одобрение, разрешение, решение), който позволява реализирането на правото, законоустановени срокове за издаване на акта;

ДКСБТ взима решение за вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса.

Ако се установи, че при вписването е допусната грешка се извършва поправка въз основа на ново решение на Комисията. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.

 

- ред за обжалване на отказа да бъде издаден актът: компетентен орган, срок за подаване на жалбата, приложим нормативен акт.

Решението, с което се отказва вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса, подлежи на обжалване по реда на АПК. Самото вписване в регистрите на Комисията не подлежи на обжалване по този ред. При допусната грешка, извършена при вписването, същата може да бъде коригирана чрез ново решение на Комисията.

 

- Резултат от процедурата:

Вписване на промяна на заявени или нововъзникнали обстоятелства, отнасящи се до член на стокова борса.

Поддържане на актуална информация в регистрите, водени от ДКСБТ.

Вписванията в регистрите на промени на заявени обстоятелства имат оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.

Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.

 

V. Образци и формуляри

1. Заявление по образец от борсов член на стокова борса за промяна, подлежаща на вписване в Регистрите, водени от ДКСБТ.

2. Заявление по образец от стокова борса за промяна, подлежаща на вписване в Регистрите, водени от ДКСБТ.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM