Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СТОКОВА БОРСА

   

І. Наименование на административната услуга

Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса

 

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

 

ІІI. Характеристика

- Цел:

Процедурата е предназначена за издаване на писмен документ (индивидуален административен акт) – Лиценз, притежаването на който е задължително условие за правомерно извършване на дейност като стокова борса по смисъла на чл. 2 от ЗСБТ.

Основанието за издаване на лиценз се съдържа в чл.14, ал.1 от ЗСБТ и се издава при условията и по реда на ЗСБТ.

Издаденият Лиценз е основание за вписване в Регистрите, водени от ДКСБТ, по реда на Наредбата.

- Предмет:

Административният акт се издава за извършване на дейност като стокова борса.

Режимът за издаване на този индивидуален административен акт е лицензионен съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи:

Компетентен орган за издаване на лиценза е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (чл. 4 и чл. 8 от ЗСБТ, чл. 7, т. 1 от ПУДДКСБТНА).

-Заявител/молител/задължено лице:

Всяко акционерно дружество, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и заяви желание за извършване на дейност като стокова борса.

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Стоковата борса е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което има за единствен предмет на дейност създаването на организиран пазар по чл.2, ал.1 от ЗСБТ.

Изискването, съгласно ЗСБТ, е акционерното дружество – заявител да е с капитал не по-малко от 250 000 лв., разпределен в поименни акции между акционерите, като акционер в стоковата борса не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 % от акциите, освен с разрешение на Комисията.

-Необходими документи:

Лице, което иска да му бъде издаден лиценз за осъществяване на дейност като стокова борса, подава до ДКСБТ писмено заявление, което трябва да съдържа наименованието, седалището и адреса на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 14, ал. 2 от ЗСБТ и чл. Единствен, т. 1 от Тарифата:

1. данни за структурата на капитала съгласно изискванията на чл. 24 от ЗСБТ;

2. проект на борсов правилник;

3. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;

4. устройствен правилник на борсовия арбитраж;

5. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса;

 

- Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението и приложените към него документи се адресират до ДКСБТ и се приемат по опис, приложен към заявлението.

ДКСБТ се произнася в едномесечен срок от получаване на заявлението и документите към него (чл. 14, ал. 10 от ЗСБТ). Заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок.

Ако до изтичане на едномесечния срок ДКСБТ не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие, съгласно разпоредбата на чл.14, ал.11 от ЗСБТ..

Когато представените документи са непълни и/или не съответстват на Закона, както и при нужда от допълнителна информация, ДКСБТ уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде повече от един месец.

Ако заявителят не отстрани непълнотите и несъответствията или не представи необходимата допълнителна информация, ДКСБТ отказва издаването на лиценз с писмено мотивирано решение.

Агенцията по вписванията вписва в Търговския регистър извършваната дейност като стокова борса, след като й бъде представен лиценз, издаден от ДКСБТ.

В случай на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз незабавно след влизане в сила на решението за отказ (чл. 17 от ЗСБТ).

Обжалването на отказа да бъде издаден лиценз е по реда на АПК.

При условие, че са спазени всички изисквания на Закона, ДКСБТ с мотивирано решение издава лиценз на заявителя и вписва неговите данни в Регистрите, водени от ДКСБТ.

 

- Такси:

В хода на производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса се изисква внасянето на държавни такси по Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ, както следва:

1. за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса - 5 000 лева;

2. за прекратяване извършването на дейност като стокова борса – 250 лева;

3. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

4. за съобщения за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

5. за предоставяне на препис от Регистрите на Комисията - за първа страница -  3 лева, за втора и всяка следваща страница - 0,50 лева;

6. за издаване на дубликат от удостоверение (лиценз) или удостоверение с актуализирани данни - 10 лева.

- Резултат от процедурата:

Всяко акционерно дружество може да започне осъществяване на дейност като стокова борса след получаване на лиценз по реда на ЗСБТ.

Издаденият лиценз по реда на ЗСБТ е безсрочен.

Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне и/или преотсъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.

ДКСБТ отнема издадения лиценз:

- ако са представени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

- при системни нарушения на ЗСБТ.

При изгубване или унищожаване на документи, удостоверяващи издадения лиценз за извършване на дейност като стокова борса, заявителят може да подаде заявление за издаване на дубликат или препис-извлечение от Регистрите, водени от ДКСБТ, при заплащане на съответните такси, определени в Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

Ако след изтичане на едногодишен срок от учредяването, борсата има по-малко от 50 членове, ДКСБТ дава 6-месечен срок за попълване на броя. Ако след изтичане на срока броят не е попълнен, ДКСБТ отнема лиценза.

С решението за отнемане на лиценза ДКСБТ прекратява пълномощията на органите на стоковата борса и назначава един или няколко квестори. От влизането в сила на решението за отнемане на лиценза, на стоковата борса не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнение на вече сключени сделки. До назначаване на ликвидатор, квесторът или квесторите упражняват правата и задълженията на съвета на директорите на борсата (чл. 20 от ЗСБТ).

След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза, ДКСБТ незабавно изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му (чл. 21, ал. 1 от ЗСБТ). В тези случаи ДКСБТ назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията.

 

V. Образци и формуляри

1. Заявление в свободен текст за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса.

2. Заявление за издаване на препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ.

3. Заявление за издаване на дубликат от удостоверение (лиценз) или удостоверение с актуализирани данни.

4. Заявление по образец за вписване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали такива, по основната партида на стоковата борса.

5. Заявление/Уведомление по образец за уведомяване и заявяване на вписване на промяна на заявени обстоятелства или нововъзникнали такива, по партидата на борсов член и неговите брокери към основната партида на стоковата борса.

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM