02.03.2020 г.

 

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността юрисконсулт в Дирекция "ФДПНОЧР" - 1 бройка

 

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността инспектор в Дирекция "НДА" - 1 бройка

 

 

 

20.02.2020 г.

 

Протокол за допуснати кандидати за длъжността юрисконсулт в Дирекция "ФДПНОЧР" - 1 бройка

 

Протокол за допуснати кандидати за длъжността инспектор в Дирекция "НДА" - 1 бройка

 

 

 

03.02.2020 г.

 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Конкурс за длъжността юрисконсулт - 1 бройка.

  • Изисквания:

- V младши ранг - не се изискват години професионален опит;

- образователна квалификационна степен - магистър по право;

- основна заплата за длъжността  от 850 до 950 лева.

  • Кандидатите да представят диплома и документ за професионален опит.
  • Място на подаване на докуументите:

гр.София, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13 - в деловодството на ДКСБТ, етаж V, стая 501 от 9.30 до 16.30 часа.

  • Срок за подаване на документите:

от 03.02.2020 г. до 13.02.2020 г.

 

 

2. Конкурс за длъжността инспектор - 1 бройка.

  • Изисквания:

- V младши ранг - не се изискват години професионален опит;

- образователна квалификационна степен - професионален бакалавър;

- основна заплата за длъжността  от 850 до 950 лева.

  • Кандидатите да представят диплома и документ за професионален опит.
  • Място на подаване на докуументите:

гр.София, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13 - в деловодството на ДКСБТ, етаж V, стая 501 от 9.30 до 16.30 часа.

  • Срок за подаване на документите:

от 03.02.2020 г. до 13.02.2020 г.

 

 

 

 

16.09.2019 г. 

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността инспектор в дирекция НДА - 5 бройки

 

27.08.2019 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в Дирекция "НДА" - 5 бройки

 

 

09.08.2019 г.

 

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

 

О Б Я В Я В А:


Конкурс за заемане на длъжността инспектор в дирекция "Надзорни дейности и анализи" - 5 бройки
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания:
Степен на завършено образование – професионален бакалавър 
Минимален професионален опит – не се изисква
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 
Компютърни умения 
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
2. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест
2. Интервю
3. Описание на длъжността: 
3.1. Осъществява документален контрол и контрол на място на дейността на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производители и самостоятелните обекти във връзка с изпълнение на задълженията им по ЗСБТ. Изготвя становища, анализи, прогнози и отчети.
4. Основна заплата за длъжността – 590-1600 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите в държавната администрация
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен 
6. Срок за подаване на документите до 20.08 2019 г. – 16.00 часа
7. Място за подаване на документите:
ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев " № 13 – в деловодството на ДКСБТ на 5 етаж - стая 501.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник
Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 02/9706020, 9706011
8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: –ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев " № 13 информационно табло.

 

 

12.07.2019 г.

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността Старши инспектор в Дирекция "НДА" - 2 бройки

Протокол за длъжността инспектор в Дирекция НДА

 

02.07.2019 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши инспектор в дирекция "НДА" - 2 бройки

 

 

13.06.2019 г.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата обявява конкурс за длъжността Старши инспектор - 2 бройки.

Изисквания:IV младши ранг, 2 години професионален опит, образователна степен- бакалавър, основна заплата за длъжността от 850 лв.Кандидатите да представят диплома и документ за професионален опит.

Документите се подават: гр. София, ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 13, стая 501 от 9:30 до 16:30 часа от 13.06.2019 г. до 25.06.2019 г.

 

12.06.2019 г.

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността Старши инспектор в Дирекция "НДА" - 2 бройки

 

03.06.2019 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши инспектор" в Дирекция "Надзорни дейности и анализи"

 

14.05.2019 г.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата обявява конкурс за длъжността Старши инспектор - 2 бройки.

Изисквания: IV младши ранг; 2 години професионален опит, образователна степен бакалавър, основна заплата за длъжността от 850 лв. Кандидатите да представят диплома и документ за професионален опит.

Документите се подават: гр. София, ж.к "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" 13, стая 501 от 9:30 до 16:30 часа от 14.05.2019 г. до 27.05.2019 г.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM