Захар - 1.42  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.85  лв.бр.            Фасул зрял - 4.28  лв.кг.            Ориз - 2.44  лв.кг.            Леща - 2.85  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.24  лв.кг.            Макарони - 1.60  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.27  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.22  лв.бр.            Фиде - 1.65  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.40  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 11.47  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.64  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.96  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 4.08  лв.кг.            Кисело мляко коф. 0.400кг до 3% - 0.85  лв.бр.            Кисело мляко коф.0.400кг 3% и над 3% - 0.95  лв.бр.            Прясно мляко кутия/бут. 1л 1.5% - 1.65  лв.бр.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 4.90  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Свинско месо - 10.10  лв.кг.            Свинско месо - 10.10  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.75  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.57  лв.кг.            Шпеков салам - 9.60  лв.кг.            Кайма смес - 6.30  лв.кг.            Пилешки бут цял - 3.20  лв.кг.            Пилешки гърди - 8.10  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 5.16  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.50  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 10.00  лв.бр.            Сол готварска - 0.62  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.35  лв.бр.            Лук кромид зрял /внос/ - 0.57  лв.кг.            Картофи /внос/ - 0.63  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.97  лв.кг.            Чесън /внос/ - 2.70  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.80  лв.кг.            Моркови /внос/ - 0.85  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 1.70  лв.кг.            Банани - 2.04  лв.кг.            Ананаси - 2.00  лв.кг.            Портокали - 1.60  лв.кг.            Мандарини - 1.40  лв.кг.            Мандарини - 1.40  лв.кг.            Лимони - 2.38  лв.кг.            Лимони - 2.38  лв.кг.            Грейпфрути - 2.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.35  лв.кг.            Ябълки /внос/ - 1.40  лв.кг.            Круши /внос/ - 1.27  лв.кг.            Праскови /внос/ - 2.45  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 5.00  лв.кг.            Киви - 5.17  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.95  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.32  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Грах - бурк. 08/07 - 1.26  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.41  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.48  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот череши - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот ягоди - бурк. 0.7 - 1.60  лв.бр.   
 
 

 

 

 

 

На тази страница ще  направим някои разяснения за проверките извършвани от служителите на отдел "Надзор" към Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) по спазването на Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ). В  разглежданите текстове са отразени и последните изменения на Закона в сила от 09.10.2012 г.

"….Чл. 8. (1Комисията:

 1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) контролира стоковите борси и техните членове, стоковите тържища,пазарите на производителите и самостоятелните обекти по чл. 3в за законосъобразното осъществяване на дейността им;

 2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 3.06.2011 г.) издава и отнема лицензите, предвидени в този закон;

 3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) регистрира стоковите тържища,ипазарите на производителитеи вписва обектите по чл. 3в, след получаване на уведомлениетопри условията и по реда, предвидени в този закон;

 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) налага принудителните административни мерки, предвидени в този закон;

 5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) сезира компетентните държавни органи за предприемане на действия извън нейната компетентност;

 6. дава задължителни предписания във връзка с прилагането на закона;

 7.(предишна т. 6- ДВ, бр. 85 от 2006 г.) решава други въпроси от нейната компетентност.

 (2) Комисията има право да проверява всички лица, за които има данни, че нарушават закона.

 (3) При осъществяване на контрола комисията има право:

 1. на свободен достъп до служебните помещения на всички контролирани от нея лица, включително и на лицата по ал. 2;

 2. да изисква документи и писмени обяснения от проверяваните лица;

 3. да изпраща свои представители на заседанията на управителните и контролните органи на контролираните от нея лица.

 (4) Всички данни и документи за нарушения на закона, които могат да разкрият самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово писмено съгласие, освен ако в закон е предвидено друго….."

В чл.65 от ЗСБТ са изброени разпоредбите, неспазването на които води до налагането на имуществени санкции и затова тук ще разгледаме само някои от тях.

 

Контрол на Стокова борса

Стокова борса

"… Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 3.06.2011 г.) Съветът на директорите на стоковата борса, организаторът на стоковото тържище или организаторът на пазара на производителите, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 14 обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.."

Тук трябва да се обърне внимание на 14-дневния срок, който трябва да бъде спазен. При уведомявянето на комисията за настъпилите  промени на заявените по чл. 14 обстоятелства се изпраща заверено копие на документа, удостоверяващ тази промяна (устав на дружеството, проект за борсов правилник и др.). Когато дадена промяна засяга няколко документа  се изпраща копие от всички тях.

 

“...Чл. 22.  (1).......

                   (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Стоковата борса, изпълнителните членове на съвета на директорите и служителите на борсата не могат:

            1.  да извършват брокерска дейност;

            2.  да бъдат членове на борсата или да сключват договори с членове на борсата пряко или чрез свързани лица;

           3.  да сключват търговски сделки пряко или чрез свързани лица, освен ако това е необходимо за осъществяване дейността на борсата по чл. 2, ал. 1;

          4. да предоставят избирателно или предварително търговска информация на членове на стоковата борса, на техните клиенти или на други заинтересувани лица освен в случаите, предвидени в борсовия правилник...”.

Текстът е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения

 

„…Чл. 29.(1)…

                (2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Борсовият правилник е задължителен за стоковата борса, за нейните членове и за брокерите….”

...Чл. 31.Членовете на стоковата борса упражняват правата си и изпълняват задълженията си в съответствие със закона и с борсовия правилник….”

„...Чл. 38.(1)

(2) Брокерът сключва сделки на стоковата борса в съответствие с интересите на клиентите и членовете на стоковата борса.”

Текстът е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения (включително сделки по реда на ЗОП и за Продажби на Държавно Имущество)

 

„…Чл. 35.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ако броят на подадените оферти или на сключените сделки на един борсов кръг падне под 20 в продължение на 10 последователни дни на търгуване, съветът на директорите взема решение за временно преустановяване дейността на кръга, за което незабавно уведомява комисията….”

Текстът е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения

 

Член на Стокова борса

    “...Чл. 42.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 3.06.2011 г.) Членът на стоковата борса съобщава незабавно на съвета на директорите и в 7-дневен срок на комисията за сключените и прекратените договори с брокери.

               (2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 3.06.2011 г.) Уведомяването се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление...

Тук трябва да се обърне внимание на 7-дневния срок, който трябва да бъде спазен при уведомявянето на комисията.

 

Брокер

“....Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Брокер може да бъде лице, което е вписано в регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса.

“...          Чл. 43.  (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) (1) Брокерът води дневник, съдържащ информация за обслужваните клиенти, както и всяка друга информация относно възложената му и извършена от него брокерска дейност. Видът и съдържанието на брокерските дневници се определят в борсовия правилник. Дневниците се съхраняват от стоковата борса пет години след приключването им.

 (2) По искане на клиент борсата му предоставя информация относно изпълнението на неговата поръчка.

        (3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Информацията по ал. 1 се вписва от брокера в брокерския дневник незабавно след получаване на поръчката или след подписване на борсовия договор. Когато поръчката е получена по време на борсова сесия, вписването се извършва в рамките на борсовата сесия

Информацията, която брокерът записва в брокерския дневник, по съдържание и форма се определя от борсовия правилник (чл. 29 т. 9 от ЗСБТ), приет от общото събрание на стоковата борса. Записите в дневника трябва да съответстват (включително и по хронология) на приетите и регистрирани за търгуване в борсовата администрация поръчки.

 

“.....     Чл. 44.  (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Информацията, съхранявана в брокерските дневници, представлява търговска тайна и не може да се предоставя под каквато и да е форма на лица, нямащи отношение към нейното съдържание.

Текстът е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения.

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM