РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл.35 от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПРКИ


по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

 
 
                    по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
 
 
 

 
 
 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM