Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

и на нейната администрация

 

Приет с ПМС № 61 от 25.04.2000 г., Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г.

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, наричана по-нататък "Комисията", и на нейната администрация.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Комисията е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите, извършващи дейност на стокова борса, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката.

 

Глава втора

УСТРОЙСТВО

 

Чл. 3. (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от Председател и четирима Членове.

(2) Председателят и Членовете на Комисията се назначават и освобождават от Министерски съвет по предложение на Министъра на икономиката и енергетиката и имат мандат 5 години. След изтичането на мандата им Председателят и Членовете на Комисията продължават да изпълняват дейността си до назначаването на Председател и Членове за следващия мандат.

Чл. 4. (1) Дейността на Комисията се обслужва от администрацията към нея.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) Ръководството на администрацията на държавната комисия се осъществява от главен секретар.

Чл. 5. (1) Към Комисията могат да се създават постоянни и временни консултативни органи.

(2) За осъществяване на дейността си Комисията може да привлича извънщатни сътрудници.

 

Глава трета

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

Чл. 6. (1) Председателят ръководи дейността на Комисията и я представлява.

(2) Председателят на Комисията:

1. Свиква и ръководи заседанията на Комисията.

2. Издава наказателни постановления в случаите, предвидени в ЗСБТ.

3. Сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения с лицата от администрацията.

4. Сключва договори, необходими за дейността на Комисията и на нейната администрация.

5. Сключва граждански договори с извънщатни сътрудници по чл. 5, ал. 2.

6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите и щатното разписание на администрацията в рамките на утвърдената с Правилника структура.

7. Командирова служителите от административната служба.

(3) Председателят на Комисията представя в Министерски съвет ежегоден отчет за дейността на Комисията.

(4) Председателят на Комисията може да упълномощи Член на Комисията с отделни свои права за определен срок.

Глава четвърта

ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Комисията:

1.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Издава и отнема лицензиите и извършва и прекратява регистрациите, предвидени в ЗСБТ;

2.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Води регистрите, предвидени в ЗСБТ;

3.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Контролира стоковите борси и клиринговите къщи, техните членове, както и стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите, извършващи дейност на стокова борса, за законосъобразното осъществяване на дейността им;

4.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Извършва проверки на дейността на лицата по т. 3 чрез своите членове или чрез определени от нея лица;

5.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Назначава квестори при отнемане на лицензията и при прекратяване на пълномощията на органите на стоковата борса;

6.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Уведомява незабавно за влезлите в сила решения за отнемане на лицензии за създаване и извършване на дейност като стокова борса, като изпраща копия от тях на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелствата в търговския регистър;

7.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Участва в изработването или изразява становища по проекти на нормативни актове, свързани със стоковите борси, стоковите тържища или пазарите на производителите;

8. Събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени, която се публикува в страницата на Комисията в Интернет и при поискване се предоставя на заинтересуваните лица.

9.(изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Организира и осъществява дейност за разясняване на законодателството в областта на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите и огласява чрез средствата за масово осведомяване практиката по неговото прилагане;

10. Налага принудителни административни мерки, предвидени в ЗСБТ.

11. Взема решения за създаване на консултативни органи по чл. 5, ал. 1.

12. Осъществява други дейности, които произтичат от ЗСБТ и от актовете по неговото прилагане.

Чл. 8. Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.

Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията са открити и закрити.

(2) Комисията определя служителите от администрацията, които задължително присъстват на откритите заседания. На откритите заседания могат да присъстват и други лица при условия и по ред, определени от Комисията.

(3) В закрито заседание участват само Членовете на Комисията и протоколист. По решение на Комисията на закрито заседание могат да присъстват и други лица.

Чл. 10. (1) Заседанията на Комисията са редовни и извънредни.

(2) Комисията заседава редовно веднъж седмично по предварително оповестен дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят на Членовете най-късно 2 дни преди заседанието.

(3) Комисията се свиква на извънредно заседание от Председателя по негова инициатива или по предложение най-малко на двама от Членовете.

(4) На заседанията могат да се обсъждат въпроси с неотложен характер, невключени в дневния ред, ако присъстват всички Членове на Комисията и никой не възрази допълнителните въпроси да бъдат обсъждани на заседанието.

Чл. 11. (1) Заседанията на Комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече от половината от нейните Членове.

(2) Заседанията на Комисията се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие - от упълномощен Член на Комисията.

Чл. 12. (1) Комисията приема решенията си с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на Членовете.

(2) Решенията на Комисията се съобщават писмено на заинтересуваните лица в сроковете, определени в Закона за стоковите борси и тържищата.

Чл. 13. (1) За всяко заседание на Комисията се води Протокол, който се подписва от всички присъствали нейни Членове.

(2) Въз основа на Протокола се изготвя препис-извлечение, в което се включват разискваните въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. Той се подписва от Председателя и от определен от Комисията служител на администрацията.

(3) В препис-извлечението се вписват мотиви, когато ЗСБТ и нормативните актове по неговото прилагане изискват решението да е мотивирано.

Чл. 14. (1) Служителите и другите лица, участващи в дейността на Комисията, са длъжни да пазят служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на работата.

(2) Служителите подписват декларация, че ще пазят служебната и търговската тайна. Съдържанието на декларацията се определя от Комисията.

Чл. 15. При осъществяването на контролните си функции, Членовете на Комисията и определените от нея лица по чл. 7, т. 4 имат право:

1. На свободен достъп до служебните помещения на контролираните от нея лица, включително на лицата по чл. 8, ал. 2 ЗСБТ.

2. Да събират документи и писмени обяснения от проверяваните лица.

3. Да изпращат свои представители на заседанията на Управителните и на Контролните органи на контролираните от нея лица.

Чл. 16. Председателят на Комисията определя реда за организация на работата на администрацията.

 

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) Структурата на администрацията включва: главен секретар, дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" и дирекция "Контрол и анализ на организираните пазари".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Общата численост на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация е 30 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г.) Общата администрация на Комисията е организирана в дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси".

Чл. 19. Специализираната администрация е организирана в дирекция "Контрол и анализ на организираните пазари".

 

Глава шеста

ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Раздел I

Функции на Главния секретар

 

Чл. 20. Главният секретар:

1. Ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на нормативните актове.

2. Разработва предложения за щатното разписание и длъжностните характеристики.

3. Предлага структурирането и преструктурирането на звената.

4. Отговаря за условията на работа на Комисията и на нейната администрация, и за организационно-техническото обзавеждане на звената.

5. Свиква по своя преценка ръководните държавни служители от съответните звена за обсъждане на различни въпроси и отговаря за изпълнението им.

6. Изготвя проекта на бюджет на Комисията в частта му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността на Комисията.

7. Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на Комисията.

8. Контролира документооборота в Комисията, както и функционалната реализация на отделните звена, съответно спазването на служебните отношения в съответствие с действащите разпоредби.

9. Оказва съдействие на Председателя и на Членовете на Комисията при изпълнение на техните задължения.

 

Раздел II

Обща администрация

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г.) Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси":

1. Изготвя дневния ред на заседанията на Комисията след съгласуване с Председателя.

2. Организира подготовката на заседанията на Комисията.

3. Изготвя Протоколите от заседанията и Препис-извлечения от решенията на Комисията.

4. Организира цялостното финансово-счетоводно обслужване на Комисията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и на другите нормативни актове.

5. Своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на Комисията.

6. Извършва счетоводно и касово обслужване.

7. Организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи в Комисията.

8. Подготвя изходящите от Комисията официални документи.

9. Осигурява правно-нормативното обслужване на дейността на Комисията, на Председателя на Комисията, на Главния секретар и на специализираната администрация.

10. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции след писмено упълномощаване от Председателя на Комисията.

11. Обобщава и анализира резултатите от водените дела, прави изводи и предлага мерки за отстраняване на закононарушенията и за търсене на отговорност от виновните лица.

12. Изготвя проекти на наказателни постановления.

13. Изготвя становища или разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на Комисията.

14. Дава мнение по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на Комисията.

15. Организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове, свързани с дейността на Комисията, и при необходимост прави предложения за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане.

16. Дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на Комисията.

17. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

18. Извършва деловодното обслужване на Комисията.

19. Извършва кадровото обслужване на Комисията.

20. Осигурява ведомствената охрана и пропускателния режим, планира и организира строително-ремонтни работи, материално-техническо снабдяване, хигиенно и транспортно обслужване, разработва документи във връзка с военно положение и отбранително-мобилизационна подготовка.

21. Осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Комисията и от разпорежданията на Председателя и на Главния секретар.

 

Раздел III

Специализирана администрация

 

Чл. 22. Дирекция "Контрол и анализ на организираните пазари":

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Проучва, разработва и предлага становища на комисията с оглед спазването на нормативните изисквания от стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите, извършващи дейност на стокова борса в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Извършва проверки на дейността на лицата, посочени в т. 1, съобразно утвърдени графици;

3. Извършва съвместно с други контролни органи тематични и насрещни проверки на контролирани лица.

4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Съставя констативни протоколи за допуснати пропуски и слабости в организацията на работа на лицата по т. 1 и предлага на комисията мерки за тяхното отстраняване;

5. Съставя актове за нарушения на ЗСБТ и предлага на Председателя на Комисията издаването на наказателни постановления.

6. Участва в разработването на мерки за подобряване на работата по отчетността в контролираните обекти.

7. Разработва анализи и предлага мерки за повишаване ефективността на контролната дейност на Комисията.

8. Оказва методическа помощ на контролираните лица за подобряване на тяхната отчетност.

9. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Води и съхранява регистрите на комисията, подготвя становища и предложения за решения на комисията във връзка със:

а) издаване и отнемане на лицензии за извършване на дейност като стокова борса и клирингова къща, извършване и прекратяване регистрации на стоково тържище, пазар на производителите и брокер на стокова борса;

б) промяна на заявените и вписаните в регистрите обстоятелства за стокови борси и техните членове, както и за стокови тържища, пазари на производителите и брокери, извършващи дейност на стокова борса;

в) изготвени в Комисията или представени за съгласуване проекти на нормативни актове;

г) изготвени в комисията или представени за съгласуване национални и международни проекти, програми и договори за сътрудничество;

10. Подготвя отговори и становища по писма, молби, предложения и жалби до Комисията.

11. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Създава и поддържа актуални данни за лицензираните стокови борси, регистрираните стокови тържища, пазари на производителите и брокери, извършващи дейност на стокова борса, в съответните регистри;

12. Събира, обработва и анализира информация за борсовата търговия.

13. Изготвя прогнози за очакваното развитие на цените на основните борсови стоки.

14. Събира и обобщава информация за цените и количествата продадени стоки на стоковите тържища.

15. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Подготвя данни за единичните стойности на определени стоки;

16. Анализира информацията, цените и тенденциите в тържищната търговия.

17. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Изготвя предложения за усъвършенстване на нормативни актове, които имат отношение към развитието на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите, извършващи дейност на стокова борса;

18. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Оказва методическа помощ на стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на производителите по прилагането на нормативните актове в дейността им, както и по проекти и програми за усвояване на средства по Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС;

19. Осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Комисията и от разпорежданията на Председателя и на Главния секретар.

 

Глава седма

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА

 

Чл. 23. Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие и да предоставят необходимата информация на Комисията при осъществяване на нейните функции.

Чл. 24. (1) При осъществяване на своите функции, Комисията взаимодейства с държавни органи и институции, както и с органите на местното самоуправление, и с неправителствени организации, заинтересувани от борсовата и тържищната търговия.

(2) В дейностите по ал. 1 могат да участват Председателят и упълномощените от него Членове на Комисията или служители на администрацията.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата.

Приложение към чл. 17, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

Численост на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на

нейната администрация - 30 щатни бройки.

Председател и Членове на Комисията - 5 бр.

Администрация - 25 бр.

в т. ч.:

Главен секретар - 1 бр.

Дирекция "Контрол и анализ на организираните пазари" - 14 бр.

Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и

човешки ресурси" - 10 бр.

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM