Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 


Н А Р Е Д Б А


за воденето и съхраняването на Регистрите от

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

 

 


Обн. ДВ. бр.68 от 19 Август 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2007г.


Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства в съответните регистри.


Чл. 2. (1) Комисията води Регистри:

1. за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса;

2. за стоковите тържища;

3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за извършените регистрации за брокерска дейност;

4. (нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за пазарите на производителите.


(2) Регистрите се водят, като се създават компютърна база данни и картотека за лицата и обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистрите по ал.1.


(3) На вписване подлежат само предвидените в Наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, които управляват съответните стокови борси, стокови тържища и пазари на производители, както и членовете на стоковите борси са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Водените от комисията регистри са публични. Всеки има право да ги преглежда и срещу заплащане на такса, определена в Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, да получава преписи или извлечения от тях.


(2) Исканията за издаване на извлечения от регистрите, за издаване на преписи от актове, документи и други се отправят до комисията.


(3) ( Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Вписванията в регистрите относно лицата, вписани като стокови тържища, пазари на производители и брокери, имат правопораждащо действие, а в останалите случаи имат само оповестително действие спрямо третите добросъвестни лица.


Глава втора

 

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

 

Чл. 4. (1) Вписванията в регистрите, водени от комисията, се извършват въз основа на нейните решения.


(2) Вписването на обстоятелствата по партидата на съответното лице, се извършва въз основа на данните, съдържащи се в документите, представени пред комисията или служебно събрани от нея.


(3) Вписванията се извършват от длъжностни лица, определени от председателя на комисията да водят и съхраняват съответните регистри.


(4) Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.


Чл. 5. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в компютърната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства.


(3) Всяко поле съдържа графи за вписване на следните обстоятелства:

1. номер и дата на решението на комисията, с което е постановено вписването;

2. дата на вписването;

3. съответното подлежащо на вписване обстоятелство;

4. вид на вписването;

5. име на длъжностното лице, извършило вписването;

6. забележки.


(4) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни те вписвания.


(5) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или до повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.


(6) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на решение на комисията, като в съответното поле се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или до повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.


Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на вписване в съответния регистър лице, в картотеката се открива дело, в което по реда на постъпването се подреждат всички отнасящи се до него документи, както и актовете на комисията.

(2) Към делото на стокова борса се прилагат заверено от управителите копие от борсовия правилник на съответната борса, както и настъпилите промени в него, и копие от правилника на борсовия арбитраж.


(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Към делото на стоково тържище се прилага заверено от лицето, представляващо съответния търговец, копие от правилника за организацията и дейността на стоковото тържище, както и настъпилите промени в него.


(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Към делото на пазара на производители се прилага заверено от лицето, представляващо съответния търговец, копие от правилника за организацията и дейността на пазара на производителите, както и настъпилите промени в него.


(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Всяко дело има уникален индекс, съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице в компютърната база данни.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Подредените в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностното лице, което води регистъра.


Глава трета

 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

Раздел І .

 

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) (1) На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за стоковите борси, се открива основна партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:


1. наименованието на акционерното дружество, седалището, адресът на управление и предметът на дейността му;


2. идентификационният код по регистър БУЛСТАТ;


3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;


4. седалищата на клоновете, ако има такива;


5. органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, както и трите имена и ЕГН на лицата, които ги представляват;


6. срокът, за който е учредено дружеството, размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на акциите;


7. сведения за акционерите и броят на притежаваните от тях акции в дружеството заявител;


8. датата на постъпване в комисията на заявлението за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса;


9. списък на лицата - членове на борсата;


10. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на брокерите, регистрирани от комисията, индексът на партидата им в Регистъра за извършените от комисията регистрации за брокерска дейност, както и членовете, с които имат сключени договори за представителство;


11. трите имена и ЕГН на председателя на арбитража към борсата;


12. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се издава лицензия;


13. датата и номерът на решението, с което комисията отнема издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса.


(2) Към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, идентификационния код по регистър БУЛСТАТ, актуалното състояние, органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.

(3) Първоначалното вписване на данните по ал. 2 при възникване на борсовото членство, както и прекратяването му се извършва след заявление от съответната стокова борса, а последващите промени по партидата на всяко от лицата - членове на борсата, се извършват след негово писмено заявление.


Раздел II  


Подлежащи на вписване обстоятелства в Регистъра за стоковите т ържища

 

Чл. 8. На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за стоковите тържища, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:


1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;


2. идентификационният код по регистър "БУЛСТАТ";


3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;


4. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.)


5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) данни за комплексния обект стоково тържище - адрес, обща площ, номер на скица-копие от застроителния регулационен план;


6. седалищата на клоновете, ако има такива;


7. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които управляват или представляват тържището, както и начинът на представляване;


8. данните по т. 3-когато организаторът на тържището е търговско дружество; срокът, за който е учредено дружеството; размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на дяловете или акциите, както и данни за собствеността на капитала на търговеца, организиращ стоково тържище;


9. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като стоково тържище;


10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;


11. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) датата и номерът на решението, с което комисията заличава извършената регистрация.


Чл. 8.а (Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) На търговеца, подлежащ на вписване в Регистъра за пазарите на производителите, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:


1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;


2. идентификационният код по регистър "БУЛСТАТ";


3. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;


4. данни за комплексния обект пазар на производителите - адрес, обща площ, номер на скица-копие от застроителния регулационен план;


5. седалищата на клоновете, ако има такива;


6. органите на управление, трите имена и ЕГН на лицата, които управляват или представляват пазара на производителите, както и начинът на представляване;


7. данните по т. 3 - когато организаторът на пазара на производителите е търговско дружество; срокът, за който е учредено дружеството; размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на дяловете или акциите, както и данни за собствеността на капитала на търговеца, организиращ пазара на производителите;


8. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като пазар на производителите;


9. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;


10. датата и номерът на решението, с което комисията заличава извършената регистрация.


Раздел III

 

Обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.)

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:


1. трите имена, ЕГН и адресът на лицето, регистрирано като брокер на стокова борса;


2. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистрация като брокер;


3. наименованието, седалището и адресът на управление на стоковата борса, на която брокерът осъществява дейността си, адресът на осъществяване на дейността, както и индексът на партидата в Регистъра на стоковите борси, под който е заведена съответната стокова борса;


4. сключените и прекратените договори за борсово представителство с членове на съответната стокова борса;


5. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се извършва регистрацията;


6. датата и номерът на решението, с което комисията заличава извършената регистрация.

Глава четвърта

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

 

Чл. 10. (1) Действията по съхраняване на Регистрите се извършват пряко от лицата, които водят Регистрите, или под тяхно ръководство и контрол при спазване на задължителните указания по §2 от заключителните разпоредби, като се гарантират целостта на информацията, контролираният достъп до нейните носители, както и тяхната физическа цялост и годност.

(2) Преглеждането на Регистрите, получаването на Преписи или Извлечения от тях, копирането на информация от базата данни на магнитен носител и изнасянето на дела от картотеката от помещенията, в които се съхраняват, с цел предоставяне за преглеждане, се извършва по ред, определен в задължителните указания по §2 от заключителните разпоредби.


Заключителни разпоредби

 

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса и вписани в съответните регистри, водени от комисията, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението.


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Комисията дава задължителни указания по прилагането на наредбата.

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM