Стокови тържища


Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище. актуализирано

Издаване на удостоверение за регистрация на пазарите на производителите. актуализирано
Примерен Правилник за организацията, дейността и охраната на стоково тържище. актуализиран

Примерен Правилник за организацията, дейността и охраната на пазар на производителите. актуализиран

Извършване на регистрация на самостоятелен обект. ново

Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите актуализирано

Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки.
Предоставяне препис от регистрите на ДКСБТ.
Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията.

Допълнителни данни във връзка с дейността на пазарите на едро в България.

 

 

 

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM