А Н К Е Т Н А   К А Р Т А

 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ*
В ДКСБТ И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

/подчертайте съответстващото на Вашето мнение/

1. В качеството си на какъв ползвате предоставяните от нас административни услуги?
- физическо лице
- представител или служител на юридическо лице
 
2. Колко често ползвате предоставяните от нас административни услуги?
- епизодично – един, два или повече пъти в годината
- често – поне един път в месеца през цялата година
- редовно – повече от един път в месеца през цялата година
 
3. С лица от какво административно ниво осъществявате най-често контакти?
- технически персонал
- експертен персонал
- ръководен персонал
- друго, посочете кое:

 
4. Кои наши действия са според Вас с най-висок корупционен потенциал?
- осъществяваните от нас лицензионни, регистрационни и разрешителни режими
/тежък нормативен и/или административен ред и условия/
- немотивирани, формални пречки при осъществяване на административните режими
/изявления, действия или бездействия на овластени длъжностни лица/
- друго – моля конкретизирайте:

/компетентност, организация на работа, дисциплина, етика и др./
 
5. При контактите си с нас били ли сте свидетел на корупционно поведение?
- Да, бил съм пряк обект
- Да, бил съм свидетел спрямо трети лица
- Да, беше ми: предварително известно, пряко заявено, косвено подсказано
/за всеки отговор от гореизброените можете да ни сигнализирате/
- Не, нямам такива данни и впечатления
 
Ако нямате конкретни данни, но впечатлението Ви е друго или имате друга информация, можете да конкретизирате тук:

 

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM