У К А З А Н И Я

за приемане и издаване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

 

 

   Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис по електронна поща или чрез електронен носител.

 

 

   Настоящите указания съдържат практическа информация за начина на извършване на електронни изявления до ДКСБТ, тяхното обективиране в електронни документи и изпращането им до ДКСБТ.

 

   ДКСБТ приема и издава само официални електронни документи. Това са всички входящи и изходящите електронни документи, които са подписани с универсален електронен подпис. Универсален електронен подпис е този, за който по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис е издадено удостоверение за универсален електронен подпис от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. Официални електронни документи са и електронните документи, които са признати за такива по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който с признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.

 

 

   ДКСБТ приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис чрез електронния адрес на Комисията или чрез електронен носител при следните условия:

 

 

   Валидни електронни документи
Услугата използва само валидни електронни документи. За валидни електронни документи ДКСБТ, приема документи със следните характеристики:
 • Документите са в един от следните формати:
  • PDF (Adobe Acrobat v6.0)
  • DOC (MS Word минимална XP или 2003)
  • XLS (MS Excel минимална версия XP)
 • Документите не трябва да съдържат макроси;
 • Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB;
 • Файлът, съдържащ документа не е заразен с вируси;
 • Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат;
 • Документите съдържат прав (некриптиран) текст;
 • Входящите електронни документи трябва задължително да съдържат следния текст:
  Запознат съм и съм съгласен с условията за използването на електронни услуги, публикувани в указанията на Интернет сайта на ДКСБТ.

 

 

   Условия за използването на електронните услуги на ДКСБТ
С изпращането на валидни електронни документи подателят заявява съгласието си за следното:
 • Съгласен е да получава електронни изявления от ДКСБТ;
 • Съгласен е ДКСБТ да обработва личните му данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции за нуждите на деловодната дейност и документооборота в ДКСБТ. Уведомен е за целта и средствата за обработка на данните му; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото му на достъп до и на поправка на данните.

 

 

   Приемане на електронни документи
ДКСБТ приема само валидни електрони документи съгласно характеристиките, описани по нагоре, чрез специално доработената за целта информационна система за документооборот и съгласно приети вътрешни правила и указания за работа с документи, подписани с универсален електронен подпис. Всеки получен чрез някой от посочените начини електронен документ се проверява за валидност. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в деловодството, получавайки по този начин и входящ номер.
Невалидните електронни документи остават без последствие.

 

 

   Начини за получаване на валидни електронни документи
МТ приема електронните документи по някой от следните начини:
 • Чрез електронна поща на адрес e-office@dksbt.bg, съгласно стандартите RFC 821 и MIME, описан в RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и BCP0013
 • На пощенски адрес гр. София 1040, р-н "Изгрев", ул."Лъчезар станчев"№13, Деловодство чрез електронни носители:
  • Дискета (1.44 MB FDD) – форматирана с файлова система FAT 16 или FAT 32
  • Компакт диск (CD R, CD R/W) – със стандартна файлове система ISO 9660

 

 

   Адрес за кореспонденция
Ако документа е получен на посочения по-горе електронен адрес, то се счита, че подателят е заявил съгласие да получава електронни документи от ДКСБТ и за адрес за кореспонденция се счита адреса, посочен в сертификата на електронния му подпис. 
Ако документът е получен в Деловодството на ДКСБТ, подателят изрично посочва в него дали е съгласен да получава електронни документи от Комисията.
При изявено съгласие за адрес за кореспонденция се счита адреса, посочен в сертификата на електронния му подпис. При заявено несъгласие, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция. В този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.
Задължително в документа се посочва електронен адрес за кореспонденция, ако документът е подписан с повече от един подписи или подателят желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този в сертификата на електронния му подпис.

 

 

   Потвърждение за получаване
За потвърждение за получен валиден електронен документ се счита документ, съдържащ оригиналния текст на изпратения документ, допълнен с входящ номер и подписан с универсален електронен подпис на ДКСБТ
Потвърждение се получава само ако подателят изрично е поискал това в текста на електронния документ, който е изпратил.

 

 

   Изпращане на електронни документи
ДКСБТ изпраща електронни документи на съответния адрес за кореспонденция със следните характеристики:
 • Документите са валидни електронни документи;
 • Документът съдържа оригиналния текст, подписан с универсален електронен подпис на ДКСБТ. Към него е добавен изходящ номер и дата от служител на деловодството на ДКСБТ.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM