ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

 Обн. - ДВ, бр. 60 от 29.07.1997 г., в сила от 29.07.1997 г.; изм. и доп., бр. 35 от 27.04.2007 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от  04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 26.09.2008 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.

 

Приложение № 2 към чл. 2 на ПМС № 299 от 23.07.1997 г.

(Обн. - ДВ, бр. 60 от 29.07.1997 г., в сила от 29.07.1997 г.)

 

Член единствен.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от 04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За извършваните действия и за издаваните документи Държавната комисия по стоковите борси и тържищата събира следните такси:

 1.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса

         5 000 лв.

 2.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като клирингова къща

        5 000 лв. 

 3.

(предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище

3 000 лв. 

 4.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите

3 000 лв. 

 5.

(отм., бр. 35 от 2007 г.);

 

 6.

(отм., бр. 35 от 2007 г.);

 

 7.

(предишна т.3, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; отм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от 04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 2008 г.)

За издаване на разрешение за извършване на брокерска дейност

 

 

 

 

100 лв.

 8.

(предишна т.3, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За прекратяване извършването на дейност като стокова борса или клирингова къща

250 лв. 

 9.

(предишна т.7, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства:

 

 

а) стокова борса и клирингова къща

            20 лв.;

 

б) член на стокова борса и на клирингова къща

            20 лв;

 

в) стоково тържище и пазар на производителите

            20 лв.;

 

г) брокер на стокова борса

            20 лв.;

 

д) (нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) самостоятелен обект

            10 лв.;

 10.

(предишна т.8 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За съобщения за непълноти в

 

 

представените заявления и документи и за допълнителна информация

20 лв. 

 11.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на справка от седмичния бюлетин на хартиен или електронен носител за една стока:

 

 

а) за 1 месец

             20 лв.;

 

б) за 3 месеца

             30 лв.

 

в)за 6 месеца

             50 лв.;

 

г) за 12 месеца

             60 лв.;

12.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на таблична справка по заявка:

 

 

а) месечна справка за една стокова група от Информационния фиш

             20 лв.;

 

б) месечна справка за всички стоки от Информационния фиш

             30 лв.

 

в) справка по региони

             40 лв.;

13.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до архива на Седмичния бюлетин и анализи от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:

 

 

а) за 1 месец

             20 лв.;

 

б) за 3 месеца

             30 лв.;

 

в)за 6 месеца

             50 лв.;

 

г) за 12 месеца

             60 лв.;

 14.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до целия масив от ценова информация от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:

 

 

а) за 1 месец

            50 лв.;

 

б) за 3 месеца

           100 лв.;

 

в)за 6 месеца

           125 лв.;

 

г) за 12 месеца

           150 лв.;

 15.

(предишна т.9, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) за предоставяне на препис от регистрите на

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата:

 

 

а) за първа страница

              3 лв.;

 

б) за втора и всяка следваща страница

          0,50 лв.

 

 16.

(предишна т.10, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни по регистрацията

10 лв.

 17.

(нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) за вписване на самостоятелен обект

  50 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби

(Загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.)

 

 § 1.(Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Таксите по т. 11-14 се заплащат от всички лица с изключение на органите на държавната и местната власт.

 § 2.(Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, които при влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) имат издадено разрешение за извършване на дейност като стокова борса, стоково тържище или брокер, не дължат такса при преуреждане на дейността си в едногодишен срок.

 § 3.(Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Тарифата се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата .

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM